Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng | Đảng trong cuộc sống | 17/06/2024

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành chiến lược cách mạng hàng đầu của Đảng và là bài học lớn của cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Vận dụng chủ trương của Trung ương và Thành ủy Hà Nội về việc đăng ký đảm nhận nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhiều cán bộ, đảng viên đã tạo đột phá khi giải quyết việc khó.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là tư tưởng xuyên suốt, nhất quán trong tư duy lý luận và hoạt động thực tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trở thành chiến lược cách mạng hàng đầu của Đảng và là bài học lớn của cách mạng Việt Nam trong mọi thời kỳ cách mạng.

Mặt trận Tổ quốc các cấp của Hà Nội luôn quan tâm công tác xây dựng, bồi dưỡng, phát huy vai trò của lực lượng người có uy tín trong cộng đồng đối với công tác Mặt trận và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) đã bổ sung nhiều nội dung để thực hiện chủ trương tăng cường phân quyền mạnh mẽ cho chính quyền thành phố Hà Nội trên một số lĩnh vực.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2024-2029 là sự kiện chính trị quan trọng đối với hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta, nhân dân ta di sản vô cùng quý giá. Đó là thời đại Hồ Chí Minh, là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không ngừng học tập, rèn luyện theo người đã, đang và là tiêu chí, thước đo phương châm hành động và biện pháp công tác của các cán bộ Đảng viên được coi là động lực cội nguồn của sức mạnh để toàn Đảng vượt qua những khó khăn thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới.