Ôn thi môn Toán: Hàm số lũy thừa- Hàm số mũ- Hàm số Logarit

Tính chất của lũy thừa và logarit; Hàm số lũy thừa; Hàm số mũ và hàm số logarit; Phương trình mũ và phương trình logarit; Bất phương trình và bất phương trình logarit là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sentence transformation; Sentence combination ...là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Định nghĩa và bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp; Tính chất, phương pháp đổi biển số, phương pháp tích phân từng phần; Ứng dụng tính diện tích, thể tích, bài toán thực tế... là nội dung của buổi học hôm nay.

Relative Clauses; Participle Clauses; Adverbial Clauses; Conditionals; Reported Speech; Tag questions; Exam tips and Practice ...là nội dung chính của buổi học hôm nay.

Bài toán áp dụng công thức cơ bản; Hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay được tạo thành khi quay vật thể; Bài toán tương giao; Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp; Bài toán tổng hợp... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Language function; Synonym; Antonym... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Tính chất của lũy thừa và logarit; Hàm số lũy thừa; Hàm số mũ và hàm số logarit; Phương trình mũ và phương trình logarit; Bất phương trình và bất phương trình logarit là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.