Ôn thi môn Toán: Mặt nón - mặt trụ - mặt cầu

Bài toán áp dụng công thức cơ bản; Hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay được tạo thành khi quay vật thể; Bài toán tương giao; Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp; Bài toán tổng hợp... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Bài viết hay? Hãy đánh giá bài viết
user image
user image
User
Ý KIẾN

Sentence transformation; Sentence combination ...là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Định nghĩa và bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp; Tính chất, phương pháp đổi biển số, phương pháp tích phân từng phần; Ứng dụng tính diện tích, thể tích, bài toán thực tế... là nội dung của buổi học hôm nay.

Relative Clauses; Participle Clauses; Adverbial Clauses; Conditionals; Reported Speech; Tag questions; Exam tips and Practice ...là nội dung chính của buổi học hôm nay.

Bài toán áp dụng công thức cơ bản; Hình nón tròn xoay, hình trụ tròn xoay được tạo thành khi quay vật thể; Bài toán tương giao; Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp; Bài toán tổng hợp... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Language function; Synonym; Antonym... là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.

Tính chất của lũy thừa và logarit; Hàm số lũy thừa; Hàm số mũ và hàm số logarit; Phương trình mũ và phương trình logarit; Bất phương trình và bất phương trình logarit là những nội dung chính trong buổi học hôm nay.