Sáu tháng đầu năm Hà Nội thu 4.200 tỷ đồng thuế đất

6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tính được tiền đất đối với 9 dự án, thu số tiền 4.200 tỷ đồng và đã được UBND Thành phố phê duyệt.