Ngày Nước thế giới 22/3 - Bảo vệ nguồn nước hiệu quả

Ngày Nước thế giới 22/3/2023 được Liên Hợp Quốc phát động ̣với chủ đề là “Accelerating Change” (Thúc đẩy sự thay đổi), nhằm nhấn mạnh vai trò của nước là nền tảng cho tất cả các khía cạnh của cuộc sống.